+31 (0)74 250 99 77

Algemene voorwaarden

Find your property

Find your Property

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Smart Wonen een opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden, in de ruimste zin, bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte d.m.v. een inschrijving op www.smart-wonen.nl

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst (zoekopdracht) komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) en acceptatie van deze voorwaarden op internet op www.smart- wonen.nl onder het tabblad inschrijven woningzoekende.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren en inkomensgegevens aan Smart Wonen te overleggen.

2.3 Alle door Smart Wonen gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3: Inschrijving

3.1 Opdrachtgever (kandidaat huurder) kan zich geheel kosteloos inschrijven bij Smart Wonen

3.2 Alle kosten die door Smart Wonen worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van Smart Wonen.

Artikel 4: Werkzaamheden

4.1 De aanvang van de werkzaamheden door Smart Wonen geschiedt na de inschrijving op onze website: www.smart-wonen.nl

4.2 De werkzaamheden die door Smart Wonen zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur in.

Artikel 5: Betaling

5.1 Indien uit de diensten door Smart Wonen voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Smart Wonen op het moment van acceptatie van de woonruimte administratiekosten verschuldigd, welke voor de huuringangsdatum (sleuteloverdracht) door opdrachtgever dient te zijn voldaan.

5.1.1. ADMINISTRATIEKOSTEN =

Administratiekosten zelfstandige woonruimte (appartementen & woningen): €0,00 excl. 21% btw.

Administratiekosten studio: €0,00 excl.  21% btw.

Administratiekosten onzelfstandige woonruimte: €299 excl. 21% btw.

Administratiekosten onzelfstandige woonruimte student: Op vertoon van een geldige collegekaart €199,- excl. 21% btw.

5.2 De in lid 5.1.1. van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan Smart Wonen verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huurovereenkomst op uiterlijk de huuringangsdatum (sleuteloverdracht) van de woonruimte, aan Smart Wonen te zijn voldaan. Na acceptatie van de woonruimte, dient opdrachtgever een betaling te voldoen van €99,95 incl. btw

5.3 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

5.4 Indien u en/of uw relaties op een adres gaan wonen, dat u van Smart Wonen verkregen heeft, bent u administratiekosten aan Smart Wonen verschuldigd.

5.5 U kunt de woonruimte pas betrekken als u aan Smart Wonen administratiekosten heeft betaald alsmede de huur en borgsom heeft voldaan.

Top